DM individuelt

DDGU Danish Championships 2020
Individuelt DM i disc golf 2020 afholdes på banen i Svinninge weekenden 25-27. september (bemærk, at der påregnes start allerde om fredagen, med 1x 18 huller fredag, lørdag og søndag).

Turnerings-sitet påregnes at gå live i løbet af sommern med mere information. Tilmelding vil igen i år foregå gennem discgolfmetrix.

Nedenstående retningslinier er med forbehold for ændringer til 2020

Retningslinjer for individuelt DM i Disc Golf (der tages forbehold for fejl)

– Turneringen er åben for alle danske statsborgere, samt udlændinge bosat i Danmark med medlemskab af DDGU. En udlænding regnes for værende bosat i Danmark når personen har haft fast bopæl i Danmark i minimum 1 år.
– Der skal være minimum 4 deltagere tilmeldt for at en række oprettes officielt. Følgende rækker tilbydes:

Division   Tee Kvalifikationskrav
Open MPO Lang Ingen
Women FPO Kort Alle kvinder
MP40+ MP40 Lang Født i 1979 eller før
MP50+ MP50 Kort Født i 1969 eller før
Junior U18 MJ18 Kort Født i 2002 eller senere
AM Advanced MA1 Lang PDGA Status = Amatør
AM Intermediate MA2 Kort PDGA Rating < 935
AM Recreational** MA3 Kort PDGA Rating < 900

– *MA3 udbydes fra 2020 og frem.

– Tilmeldingen åbnes først for de bedste spillere ud fra PDGA-rating, derefter for lavere ratede spillere for til sidst at gives fri for alle. Følgende min. PDGA-rating er gældende for tilmelding i de forskellige faser.

Stage 1: MPO 935, MP40 920, MP50 850, FPO 700, MJ18 700
Stage 2: MPO 875, MP40 850, MP50 800, FPO 700, MJ18 700, MA1 935, MA2 910, MA3 850
Stage 3: Ingen begrænsninger

– Der regnes med  120 pladser til DM 2020, såfremt der er start om fredagen – dette er afgjort før tilmeldingen åbner – Fra 2020 og frem vil der igen være 10 wilcards pr 90 spillere, der sigtes uddelt senest en måned før turneringen, såfremt der måtte være venteliste.

– Turneringsgebyret er endnu ikke fastsat.

– 30% af turneringsgebyrerne går til klubben til afholdelse af turneringen mm. (dog minimum 2000 kr.)*.

– 70% af de samlede turneringsgebyrer går til præmier. Såfremt der findes merch sponsorater kan der overføres penge fra AM-rækkerne, således at i Am-rækkerne går ned til 50% af gebyret til præmier i rækken, mens op til 20% kan  overføres til de øvrige rækker, primært Open. I AM og Junior består præmierne af gavekort/sponsorpræmier. I alle øvrige rækker er der kontante præmier.*
(* de 30% til klubben inkluderer de 10% DDGU tidligere skulle have – disse penge kan bl.a. bruges til at dække udgifter til trofæer og andre udgifter der måtte være til afholdelse af turneringen)

Der uddeles fra 2019 og frem kun vandrepokal til MPO, hvor alle andre rækker får pokal til evigt eje.

– Der må under ingen omstændigheder indtages alkohol eller euforiserende stoffer før, under og mellem runderne (ved mere end een runde per dag). Overtrædelse af dette vil medføre bortvisning uden refusion af deltagergebyr.

– Rygning (herunder også e-cigaretter) under runderne skal begrænses til et minimum, og bør udelukkende finde sted når der er ophold i spillet og under behørig hensyntagen til øvrige deltagere.

– DM 2020 sanktioneres som PDGA International Tour Event B-tier og afholde over 3 runder (Plan A er 1 runde per dag, fredag-lørdag – alternativt 2 runder lørdag og 1 runde søndag).

– Det er op til den enkelte arrangør om der skal afholdes en finale. Se programmet og retningslinierne for den enkelte DM-afdeling.

– I 1. runde inddeles grupper efter tee og lodtrækning, i 2. runde efter tee og score. I de resterende runder inddeles grupperne efter række og score. Ved lighed i score, bruges bedste score i foregående runde.

Registrering foregår gennem Discgolfmetrix. DDGU afholder for nu udgifterne til anvendelse af premium-udgave af metrix samt sanktionering af turneringen i forhold til PDGA.

Præmiefordeling

Der uddeles præmier efter samme nøgle som anvendes til den enkelte afdeling til DT.

– I hver oprettet række med fire eller flere deltagere uddeles præmier efter nedenstående tabel (hvor antal deltagere står som kolonner og placering som rækker).

– Alle præmier rundes altid OP til nærmeste 10 kr. Se eksempel 4 sidst i dette dokument for udregning af præmier.

– Turneringsarrangøren skal tilbyde gavekort, merchandise el. lign. til deltagere, der ikke har et Pro-medlemskab af PDGA, men som deltager i en Pro-række (MPO, FPO, MPM, MPG) og placerer sig til at modtage pengepræmier, hvis deltageren ønsker det.

– I AM Advanced (MA1) uddeles der gavekort i overensstemmelse med ovenstående tabel. I AM Intermediate (MA2) og Junior (MJ18) uddeles der sponsorpræmier i form af disc eller andet merchandise til samme antal spillere. Der kan evt. suppleres med gavekort til vinderen/top 3.

– I Junior (MJ18) må præmierne gerne fordeles på flere spillere, end angivet i tabellen.

– sponseret merchandise kan anvendes til præmier til MA2/MA3/MJ18, CTP, HiO-præmier eller andet

 jf ovenstående.

– Såfremt der ikke kan skaffes en præmiesponsor, kan præmierne (til MA2/MJ18) udgøres af gavekort som i AM Advanced (MA1).

4 5-7 8-11 12-15 16-22 23-30 31-40 41-50 51-60 61-90
1 100% 60% 45% 38% 35% 30% 27% 26% 25% 25%
2 40% 30% 25% 20% 20% 20% 19% 19% 18%
3 25% 20% 18% 17% 15% 14% 14% 14%
4 17% 15% 13% 12% 12% 11% 10%
5 12% 11% 10% 10% 9% 8%
6 9% 9% 8% 7% 7%
7 7% 6% 6% 6%
8 5% 5% 5%
9 4% 4%
10 3%

– Evt. yderligere sponsorpræmier i form af penge eller ”merchandise” tæller ikke med i regnskabet i pengepræmierne, men anses blot som ekstra præmier til glæde for deltagerne. De kan f. eks. gives som Hole-In-One eller Closest-To-Pin præmier, eller de kan lægges oveni de samlede pengepræmier for turneringen (ved penge-sponsorater), og fordeles som turneringsarrangøren ønsker. Turneringsarrangøren/den arrangerende klub må altså ikke inddrage sponsorpræmierne som overskud til sig selv eller klubben eller bruge dem til at dække evt. udgifter, ifm. turneringen. Overskuddet må derfor i alle tilfælde maksimalt udgøre de 30%, som angivet i kapitlet om gebyrer herover.

Der henvises til International Program Guide i forhold til pengesponsorater.

 

Administration

– Før turneringen har turneringsarrangøren flg. opgaver:

  1. Sikre at TD’s PDGA medlemskab er betalt og gyldigt – der kræves PDGA-medlemskab af turneringslederen (TD) på PDGA International Tour Event turneringer 
  2. Sikre at TD har bestået PDGA Official Exam (DDGU refunderer udgiften).
  3. Tilbyde tilmelding via eget website/discgolfmetrix med alle oplysninger i god tid. 
  4. Koordinere med den ansvarlige for DiscgolfMetrix i god tid inden registrering/tilmelding starter, og opgive informationer om antal deltagere, registreringsperiode, evt. tilkøb som frokost, overnatning og lign.

– Efter turneringen har turneringsarrangøren flg. opgaver:

  1. Benyttes Discgolfmetrix kan turneringsarrangøren selv indtaste scores i metrix, hvor stilling og grupper automatisk oprettes – upload resultater og payouts til PDGA. 
  2. Ved B-tiers og over skal den enkelte arrangør selv udfylde nøjagtig TD-rapport der også angiver finanser – for C-tiers er absolut minimum påkrævet at vide hvor meget der er udbetalt i PRO-rækkerne, og hvem der evt har modtaget gavekort i stedet for penge. Kontakt PDGA koordinator for hjælp til dette skulle det blive nødvendigt.
  3. Indbetale evt gebyrer til DDGU (for 2019 er disse 0%)

– Ifm. turneringen tager DDGU/Tourgrouppen sig af flg. opgaver:

  1. At sanktionere turneringeren som PDGA International Tour Event turneringer B-tier 
  2. Assistere turneringsarrangøren i opsætning af Metrix – for 2019 har vi haft en rabat-aftale med Discgolfmetrix, som gør, at det  DDGU der skal sætte turneringen op initielt.
  3. Samme aften som turneringen slutter at sikre at TD/Arrangør har uploadet resultater/payouts PDGA’s website (eller assistere med dette), så der kan linkes fra www.ddgu.dk til de officielle resultater.

– Hvor intet andet er nævnt herover, følges retningslinjerne for DDGU Danish Tour.