Generalforsamlingen

Der afholdes ordinær generalforsamling d. 24 februar. Se nærmere information og indkaldelsen her: Generalforsamling 2019

 

Nedenstående tekst er taget fra Dansk Disc Golf Unions vedtægter.

§ 6 Generalforsamlingen

Stk. 1
Generalforsamlingen er unionens højeste myndighed.

Stk. 2
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er rettidigt indkaldt, uanset de mødendes antal.

Stk. 3
Ethvert medlem af unionen har stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 4
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år mellem 1. februar og 15. marts.

Stk. 5
Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden udarbejdet af formanden til de enkelte medlemmer.

Stk. 6
Generalforsamlingens møder er åbne for alle medlemmer, der har betalt det til enhver tid gældende kontingent.

Stk. 7
Ethvert medlem kan stille forslag til behandling på generalforsamlingens møder. Punkter, der ønskes optaget som særskilte punkter, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.